A D V O C A T E

Ładowanie...

ul. Fryderyka Chopina 14, Lublin +48 795 438 023

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów? - Kancelaria adwokacka Lublin, adwokat Magdalena Nocuń-Lipa

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

2024-06-06 admin Comments Off

Alimenty są świadczeniem pieniężnym, które jedna osoba (zazwyczaj rodzic) płaci drugiej osobie (zazwyczaj dziecku lub byłemu partnerowi) w celu zapewnienia wsparcia finansowego. Niestety, niektórzy ludzie ignorują swoje obowiązki alimentacyjne, co ma poważne konsekwencje – dla jego bliskich i dla niego samego. Zobacz, co grozi osobom niewywiązującym się z płacenia zasądzonych alimentów.

Konsekwencje prawne – co czeka osoby niepłacące alimentów?

W Polsce niepłacenie alimentów jest uważane za przestępstwo i prowadzi do sankcji prawnych. Sądy mogą nakładać grzywny, a nawet orzekać karę pozbawienia wolności dla osób, które systematycznie unikają płacenia alimentów! Sami winni nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, a być może świadomość tego, jak skonstruowany jest system karny w naszym kraju, zniechęciłaby ich do niefrasobliwości.

W art. 209 kodeksu karnego znajduje się zapis:

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zatem to, czy i jaka kara zostanie nałożona na niepłacącego alimenty zależy głównie od powodu, dla którego nie spełnia on swojego obowiązku oraz od tego, na jakie konsekwencje naraża w ten sposób np. byłego partnera i/lub dziecko.

Egzekucja mienia – realna kara za niepłacenie alimentów

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w pierwszej kolejności generuje wezwania do zapłaty, próby polubownego wyjaśnienia sprawy np. w drodze mediacji czy negocjacji. Jeśli np. wysokość alimentów przekracza możliwości finansowe, zamiast uchylać się od płacenia, lepiej skonsultować się z adwokatem od alimentów. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty alimentów, sąd może nakazać egzekucję jego mienia. To oznacza, że mogą być zajęte rachunki bankowe, nieruchomości lub inne wartościowe aktywa dłużnika w celu pokrycia zaległych alimentów. Komornik może pobierać należną kwotę z konta, pomniejszając w ten sposób automatycznie przychodzące transakcje, głównie wynagrodzenia za pracę.