Kancelaria Adwokacka Lublin Logo

Kancelaria Adwokacka


adwokat Magdalena Nocuń-Lipa
 1. Kancelaria adwokacka Lublin

  Kancelaria adwokacka

  Kancelaria adwokacka mieści się w samym centrum Lublina, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego.
  Adwokat Magdalena Nocuń-Lipa świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego oraz reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, przed prokuraturą i organami ścigania oraz przed organami administracji publicznej.

  Podstawą działalności Kancelarii, jest profesjonalizm czyli rzetelna wiedza poparta doświadczeniem.
  Kancelaria adwokacka zapewnia:

  ● skuteczną ochronę interesów oraz praw swoich Klientów;

  ● pomoc prawną w najtrudniejszych nawet sprawach, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej;

  ● zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego problemu i każdej sprawy.

  Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, jak i klientom indywidualnym. Kancelaria adwokacka zajmuje się również sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Świadczymy także usługi prawne takie, jak doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, sporządzanie projektów i analiza umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism procesowych oraz zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych w postępowaniu sądowym.


 2. Praktyka

  Kancelaria adwokat Magdaleny Nocuń-Lipy oferuje zarówno stałą jak i doraźną pomoc prawną, obejmującą następujące dziedziny prawa:

  Prawo karne, cywilne, rodzinne, opiekuńcze, procesowe, pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjne, gospodarcze, handlowe.

  Prawo karne

  Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach karnych i karnych-skarbowych. Pomoc prawna obejmuje wszelkie czynności związane z:
  ● Obroną interesów podejrzanego i oskarżonego.
  ● Reprezentacją osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, w karnym postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
  ● Sporządzaniem opinii prawnych, zażaleń, apelacji, kasacji, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,odpowiedzi na akt oskarżenia i innych pism prawem przewidzianych postępowaniem karnym wykonawczym.

  Prawo cywilne

  Pomoc w zakresie szerokiego wachlarza usług doradztwa prawnego w formie pisemnych i ustnych porad prawnych. Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy dotyczące:
  ● Prawa rzeczowego: - prawa własności ruchomości i nieruchomości (nabycie, przeniesienie, wykonywanie, utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności), - ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, posiadanie).
  ● Prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dziedziczenie ustawowe, testament, wydziedziczenie, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe).
  ● Prawa zobowiązań (postępowania dotyczące wykonania umów cywilnoprawych, sporządzanie projektów umów oraz ich analiza w obrocie cywilnoprawnym, odszkodowania, windykacja należności pieniężnych).

  Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria adwokacka prowadzi sprawy dotyczące:
  ● Małżeństwa ( zawarcie i ustanie, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami, rozdzielność majątkowa, podział majątku oraz rozliczenia między małżonkami ).
  ● Pochodzenia dziecka ( sądowe ustalenie ojcostwa, sądowe zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania ).
  ● Alimentów ( alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty na rzecz innych członków rodziny ).
  ● Władzy rodzicielskiej ( powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres i sposób jej wykonywania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze ).
  ● Opieki i kurateli osób małoletnich i dorosłych.
  ● Przysposobienia.
  ● Odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne ( przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich ).
  ● Ubezwłasnowolnienia.
  ● Zobowiązania do leczenia odwykowego i psychiatrycznego.

  Prawo procesowe

  Kancelaria adwokacka oferuje sporządzanie pism procesowych jak i pism w postępowaniu nieprocesowym tj.: pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i skarg oraz czynny udział.
  Reprezentowanie interesów Klienta na każdym etapie postępowania.
  Zapewniamy najwyższy profesjonalizm i zaangażowanie oraz każdorazowo indywidualne i skuteczne podejście do powierzonej sprawy.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Kancelaria adwokacka oferuje usługi z zakresu:
  ● Sporządzania projektów umów o pracę i kontraktów.
  ● Przygotowania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
  ● Reprezentowania Klientów przed sądem we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych ( o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy, spory zbiorowe, mobbing ) na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach.
  Ponadto oferujemy pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  Prawo administracyjne

  Kancelaria adwokacka reprezentuje interesy Klientów przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  Ponadto oferuje sporządzanie skarg, odwołań, wniosków i innych pism w związku z działalnością organów administracji państwowej na podstawie analizy stanu faktycznego sprawy, w oparciu o przedstawioną przez Klienta dokumentację.

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób prawnych opartą o aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo.
  Obsługa prawna obejmuje:
  ● Przygotowywanie i analizę prawną umów w obrocie gospodarczym.
  ● Opinie prawne i udział w negocjacjach z głosem doradczym.
  ● Prowadzenie spraw urzędowych.
  ● Windykacja należności pieniężnych.
  ● Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego.
  ● Sporządzanie regulaminów, statutów, zarządzeń wewnętrznych, uchwał, opracowań z zakresu prawa pracy i przepisów BHP.
  ● Wpisy do KRS.
  ● Audyt prawny.
  ● Pomoc w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

 3. Linki

 4. Kontakt

  Skontaktuj się z nami

  Kancelaria adwokacka
  Adwokat Magdalena Nocuń-Lipa

  Imię
  Nazwisko

  Email

  Wiadomość

  Do not fill out this field
   

   

  address ul. F.Chopina 14 20-023 Lublin
  telephone +48 81 534 25 25
  telephone +48 795 438 023
  email nocun-lipa@advocate.com.pl
-->