kancelaria adwokacka lublin Logo

Kancelaria Adwokacka


adwokat Magdalena Nocuń-Lipa
 1. Kancelaria

  Kancelaria adwokacka

  Kancelaria mieści się w samym centrum Lublina, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego.
  Adwokat Magdalena Nocuń-Lipa świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego oraz reprezentuje klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, przed prokuraturą i organami ścigania oraz przed organami administracji publicznej.

  Podstawą działalności Kancelarii, jest profesjonalizm czyli rzetelna wiedza poparta doświadczeniem.
  Kancelaria adwokat Magdaleny Nocuń-Lipy zapewnia:

  ● skuteczną ochronę interesów oraz praw swoich Klientów;

  ● świadczy pomoc prawną w najtrudniejszych nawet sprawach, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej;

  ● zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego problemu i każdej sprawy.

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorcom, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, jak i klientom indywidualnym, zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Poza reprezentacją Państwa interesów przed sądami i instytucjami administracji państwowej Kancelaria świadczy także usługi prawne takie jak doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, sporządzanie projektów i analiza umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism procesowych oraz zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych w postępowaniu sądowym.


 2. Praktyka

  Praktyka

  Kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Nocuń-Lipy oferuje Państwu zarówno stałą jak i doraźną pomoc prawną obejmującą następujące dziedziny prawa:

  Prawo karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, procesowe, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjne, gospodarcze i handlowe.

  Prawo karne

  Prawo karne

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych i karnych-skarbowych. Pomoc prawna obejmuje wszelkie czynności związane z:
  ● obroną interesów podejrzanego i oskarżonego oraz reprezentacją osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, w karnym postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
  ● sporządzaniem opinii prawnych, zażaleń, apelacji, kasacji, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia i innych pism prawem przewidzianych postępowaniem karnym wykonawczym.

  Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  Pomoc w zakresie szerokiego wachlarza usług doradztwa prawnego w formie pisemnych i ustnych porad prawnych. Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:
  ● prawa rzeczowego - prawa własności ruchomości i nieruchomości (nabycie, przeniesienie, wykonywanie, utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności); - ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, posiadanie);
  ● prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dziedziczenie ustawowe, testament, wydziedziczenie, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe);
  ● prawa zobowiązań (postępowania dotyczące wykonania umów cywilnoprawych, sporządzanie projektów umów oraz ich analiza w obrocie cywilnoprawnym, odszkodowania, windykacja należności pieniężnych).

  Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:
  ● małżeństwa ( zawarcie i ustanie, rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami, rozdzielność majątkowa, podział majątku oraz rozliczenia między małżonkami );
  ● pochodzenia dziecka ( sądowe ustalenie ojcostwa, sądowe zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania );
  ● alimentów ( alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty na rzecz innych członków rodziny );
  ● władzy rodzicielskiej ( powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania, obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze );
  ● opieki i kurateli osób małoletnich i dorosłych;
  ● przysposobienia;
  ● odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne ( przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich );
  ● ubezwłasnowolnienia;
  ● zobowiązania do leczenia odwykowego i psychiatrycznego.

  Prawo procesowe

  Prawo procesowe

  Sporządzanie pism procesowych jak i pism w postępowaniu nieprocesowym tj.: pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i skarg oraz czynny udział i reprezentowanie interesów Klienta na każdym etapie postępowania. Zapewniamy najwyższy profesjonalizm i zaangażowanie oraz każdorazowo indywidualne i skuteczne podejście do powierzonej sprawy.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Kancelaria oferuje usługi z zakresu sporządzania projektów umów o pracę i kontraktów, przygotowania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz reprezentowania naszych Klientów przed sądem we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych ( o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy, spory zbiorowe, mobbing ) na każdym etapie postępowania i we wszystkich instancjach.
  Ponadto oferuję pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  Kancelaria reprezentuje interesy Klientów przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  Ponadto oferuje sporządzanie skarg, odwołań, wniosków i innych pism w związku z działalnością organów administracji państwowej na podstawie analizy stanu faktycznego sprawy, w oparciu o przedstawioną przez Klienta dokumentację.

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Prawo gospodarcze i handlowe

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób prawnych opartą o aktualny stan prawny i najnowsze orzecznictwo.
  Obsługa prawna obejmuje:
  ● przygotowywanie i analizę prawną umów w obrocie gospodarczym;
  ● opinie prawne i udział w negocjacjach z głosem doradczym;
  ● prowadzenie spraw urzędowych;
  ● windykacja należności pieniężnych;
  ● tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
  ● sporządzanie regulaminów, statutów, zarządzeń wewnętrznych, uchwał, opracowań z zakresu prawa pracy i przepisów BHP;
  ● wpisy do KRS;
  ● audyt prawny;
  ● pomoc w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

 3. Linki

 4. Kontakt

  Kontakt

  Kancelaria adwokacka
  Adwokat Magdalena Nocuń-Lipa

  Imię
  Nazwisko

  Email

  Wiadomość

  Do not fill out this field




   

   

  address ul. F.Chopina 14 20-023 Lublin
  telephone +48 81 534 25 25
  telephone +48 795 438 023
  email nocun-lipa@advocate.com.pl
-->